Statut

Fundacji Romualda Koperskiego

Postanowienia ogólne

§ 1.

  1. Fundacja pod nazwą ?Romualda Koperskiego? zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym z dnia 11.01.2011 roku repertorium A numer 180/2011 z późn. zm. Repertorium A nr 1196/2011 z dnia 22.02.2011` przez Romualda Koperskiego, zwanego dalej fundatorem, działa na podstawie prawa polskiego tj. ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U.Nr.21, oz. 97 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
  2. Fundacja będzie działała na rzecz poprawy wizerunku Polski w Rosji i Rosji w Polsce.
  3. Fundacja będzie udzielała finansowego wsparcia projektom prowadzącym do zbliżenia obu narodów.
  4. Fundacja będzie współpracowała z polskimi i rosyjskimi instytucjami i organizacjami, których statutowym zadaniem jest kształtowanie i rozwój wzajemnych relacji społeczno-gospodarczych.
  5. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
  6. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
  7. Fundator nadaje Fundacji Statut oraz podpisuje Statut fundacji

§ 2.

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

§ 3.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§ 4.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 5.

Fundacja może tworzyć oddziały oraz filie.

Połączenie z inną fundacją

 

§ 6.

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o zbieżnych celach, dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

Cele i środki działania Fundacji

§ 7.

Celem Fundacji jest inspirowanie oraz wspieranie realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej w sferze:

- wzajemnych relacji miedzy narodami polskim i rosyjskim;

- działań na rzecz pogłębienia wzajemnego zrozumienia i wiedzy o sobie;

- współpracy kulturalnej, naukowej, sportowej i młodzieżowej;

- kontaktów gospodarczych;

- popierania wszechstronnego rozwoju wzajemnych stosunków, upowszechnianie

opinii, iż dialog polsko-rosyjski stanowi ważny wkład w utrzymaniu dziedzictwa

kulturowego oraz kształtowania nowych przyjacielskich relacji;

- działalności dobroczynnej.

A także:

1. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie dobrosąsiedzkich kontaktów i współpracy pomiędzy sąsiadującymi z Polską społeczeństwami,

2. Wspieranie idei pogłębienia wzajemnie dobrych relacji między narodami polskim i rosyjskim,

3. Przeciwdziałanie wszelkim uprzedzeniom i ksenofobii,

4. Pobudzanie wszechstronnej aktywności społecznej ze szczególnym uwzględnieniem regionu pomorskiego oraz prowadzenie działalności na rzecz promocji regionu,

5. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, tworzenie sprzyjającego klimatu i przychylnych warunków dla wymiany gospodarczej, kulturalnej i sportowej,

6. Działalność oświatowa i prowadzenie wszechstronnych prac naukowo-badawczych dotyczących stosunków polsko-rosyjskich,

7. Działalność na rzecz wzmacniania świadomości państwa prawa, demokracji i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w obu krajach,

8. Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturalnego, przyrodniczego i historycznego obu narodów,

9. Współpraca w zakresie rozwijania świadomości ekologicznej,

10. Prowadzenie działalności charytatywnej,

11. Wspieranie i organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i naukowej, działalności informacyjnej i publicystycznej w powyższym zakresie,

12. Zabezpieczanie i pielęgnacja pamiątek materialnych i intelektualnych po bytności i działalności Polaków w Rosji w różnych okresach historii,

13. Wspieranie i pomoc Polakom i potomkom zesłańców polskich zamieszkujących obszary Rosji,

§ 8.

 

Fundacja może zajmować się:

1. współpracą z instytucjami publicznymi, osobami prawnymi, przedsiębiorstwami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami indywidualnymi w kraju i za granicą w zakresie działania Fundacji,

2. zabieganiem o przychylny klimat dla interesów Polski na terenie Rosji, fundowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób, bądź instytucji (w kraju i poza jego granicami), których działalność w sposób istotny służy rozwojowi dobrych stosunków Polsko-Rosyjskich,

3. organizowaniem i finansowaniem lub współfinansowaniem akcji społecznych; pomocy dzieciom i młodzieży, w szczególności z domów dziecka i rodzin ubogich, w tym poprzez ustanawianie stypendiów,

4. organizowaniem, finansowaniem oraz wspieraniem wyjazdów i wypraw naukowych, badawczych i turystycznych,

5. organizacją imprez artystycznych, sportowych i kulturalnych,

6. działalnością publicystyczną w mediach, w radio i telewizyji, w tym także telewizji kablowej,

7. organizowaniem działalności wydawniczej, poligraficznej, fonograficznej i filmowej

8. wydawaniem i reprodukcją nagrań dźwiękowych, video, komputerowych i na innych mechanicznych nośnikch informacji,

9. prowadzeniem szkoleń, warsztatów, konferencji i seminariów dla młodzieży, dorosłych i szkół wyższych,

10. organizacją targów, kiermaszy i wystaw w Polsce i zagranicą,

11. ustanawianiem wyróżnień i nagród dla osób zajmującym się działalnością na rzecz poprawy wizerunku Polski w Rosji i Rosji w Polsce,

12. organizowaniem, wspieraniem i finansowaniem imprez charytatywnych, artystycznych, w tym wernisaży, wystaw i koncertów, jak również szkoleń, prelekcji, sympozjów, konferencji i prezentacji, publikacji i wydawnictw;

Majątek Fundacji

§ 9.

1. Na realizację wyżej wskazanych celów Fundator przeznacza fundusz założycielski ? środki pieniężne w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych.

 

2. Dochodami Fundacji są:

 

1) subwencje osób prawnych,

2) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

3) darowizny, spadki i zapisy,

4) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

5) odsetki bankowe od funduszu założycielskiego,

6) dotacje

§ 10.

1. Majątek i dochody służą realizacji statutowych celów Fundacji.

2. Dochody Fundacji pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być używane do realizacji wszystkich jej celów, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 11.

  1. Do składania oświadczeń woli i ich podpisywania w imieniu Fundacji upoważnieni są:

składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu i pełnomocnik działający łącznie, chyba że § 17 Statutu wskazuje inaczej

 

2. Fundacja nie może:

? udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej ?osobami bliskimi?.

? przekazywać majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

? wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;

? dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 12.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne. Za zaciągnięte przez siebie zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

Władze Fundacji i organizacja ich pracy

§ 13.

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd

§ 14.

  1. a) W skład Zarządu liczącego nie więcej niż trzech członków, wchodzą Prezes i do dwóch V-ce Prezesów.

b) Pierwszy zarząd powoływany jest przez Fundatora Fundacji, przy czym Prezesem Zarządu w pierwszej kadencji jest Fundator.

c) Zarząd kolejnych kadencji powoływany jest przez ustępujący Zarząd

d) Kadencja Zarządu trwa 10 lat

2. Do zadań Zarządu należy:

 

1) uchwalanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

2) uchwalanie regulaminów, zmiana statutu,

3) bieżące kierowanie działalnością Fundacji zgodnie z jej celem, statutem i obowiązującymi przepisami prawa, zarządzanie majątkiem Fundacji,

4) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

6) wykonywanie innych zadań,

7) Wybór prezesa zarządu

3. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa w miarę potrzeby.

4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał ? zwykłą większością

głosów członków Zarządu.

5. O terminie i porządku dziennym każdego posiedzenia Zarządu, Prezes Zarządu

powiadamia wszystkich członków Zarządu.

6. Zarząd zobowiązany jest do wykonywania Sprawozdania z działalności Fundacji.

Zasady i tryb działania Fundacji

§ 15.

1. Decyzje Zarządu Fundacji zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów,

2. Do prawomocności wszelkich uchwał Fundacji, wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Zarządu Fundacji

§ 16.

 

Posiedzenia Zarządu Fundacji są protokołowane. Protokół podpisują osoby obecne w trakcie posiedzenia, w tym protokolant, którego wyznacza przewodniczący posiedzenia.

Sposób Reprezentacji

§ 17.

8) Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu i pełnomocnik działający łącznie, co nie uchybia §1 pkt. 7.

Likwidacja Fundacji

§ 18.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.

3. Likwidatora Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 19.

1. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą decyzji Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych.

2. Wyjątek od zasady wyrażonej w ust.1 stanowią materiały archiwalne stanowiące majątek Fundacji, które zostaną przekazane na rzecz wybranych organizacji lub osób fizycznych o podobnych celach.