Fundacja Romualda Koperskiego

1.    Fundacja będzie działała na rzecz poprawy wizerunku Polski w Rosji i Rosji w Polsce.
2.    Fundacja będzie udzielała finansowego wsparcia projektom prowadzącym do zbliżenia obu narodów.
3.    Fundacja będzie współpracowała z polskimi i rosyjskimi instytucjami i organizacjami, których statutowym zadaniem jest kształtowanie i rozwój wzajemnych relacji społeczno-gospodarczych.
4.    Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

Celem Fundacji jest inspirowanie oraz wspieranie realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej w sferze:

- wzajemnych relacji miedzy narodami polskim i rosyjskim;
- działań na rzecz pogłębienia wzajemnego zrozumienia i wiedzy o sobie;
- współpracy kulturalnej, naukowej, sportowej i młodzieżowej;
- kontaktów gospodarczych;
- popierania wszechstronnego rozwoju wzajemnych stosunków, upowszechnianie
opinii, iż dialog polsko-rosyjski stanowi ważny wkład w utrzymaniu dziedzictwa
kulturowego oraz kształtowania nowych przyjacielskich relacji;
- działalności dobroczynnej.

A także:  

1.    Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie dobrosąsiedzkich kontaktów i współpracy pomiędzy sąsiadującymi z Polską społeczeństwami,
2.    Wspieranie idei pogłębienia wzajemnie dobrych relacji między narodami polskim i rosyjskim,
3.    Przeciwdziałanie wszelkim uprzedzeniom i ksenofobii,
4.    Pobudzanie wszechstronnej aktywności społecznej ze szczególnym uwzględnieniem regionu pomorskiego oraz prowadzenie działalności na rzecz promocji regionu,
5.    Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, tworzenie sprzyjającego klimatu i przychylnych warunków dla wymiany gospodarczej, kulturalnej i sportowej,
6.    Działalność oświatowa i prowadzenie wszechstronnych prac naukowo-badawczych dotyczących stosunków polsko-rosyjskich,
7.    Działalność na rzecz wzmacniania świadomości państwa prawa, demokracji i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w obu krajach,
8.    Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturalnego, przyrodniczego i historycznego obu narodów,
9.    Współpraca w zakresie rozwijania świadomości ekologicznej,
10.    Prowadzenie działalności charytatywnej,
11.    Wspieranie i organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i naukowej, działalności informacyjnej i publicystycznej w powyższym zakresie,
12.    Zabezpieczanie i pielęgnacja  pamiątek materialnych i intelektualnych po bytności i działalności Polaków w Rosji i Rosjan w Polsce w różnych okresach historii,
13.    Wspieranie i pomoc Polakom i potomkom zesłańców polskich zamieszkujących obszary Rosji,